معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


آیین نامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

كارداني، كارشناسي، كارشناسي نا پيوسته آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ناپيوسته
كارشناسي ارشد آيين نامه كارشناسي ارشد آموزشي پژوهشي براي وروديهاي 1389 به بعد
آيين نامه كارشناسي ارشد آموزشي براي وروديهاي 1389 به بعد
آيين نامه وزارتي كارشناسي ارشد
دكتري آيين نامه دوره دكتري ph.D
آيين نامه دوره دكتري ph.D براي ورودي 90 به بعد


همه مقاطع


 
آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر
آيين نامه نقل و انتقال دانشجويان شاهد در دانشگاههاي كشور
آيين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر86/6/31
آيين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر 91/3/2
شرايط احراز عنوان ممتازي در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري
آيين نامه نحوه پذيرش برگزيدگان جشنواره ها و مسابقات علمي در دوره هاي آموزش عالي
آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالي


فایل ندارد .