معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

اهداف و شرح وظایف


معرفی و شرح وظایف

به منظور تحقق مفاد بندهاى ب ـ 4 و ب ـ 5 ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، و نیز اجرایى کردن آیین نامه ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى، هیات ممیزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان براساس دستورالعمل مربوطه از سال 1381 تشکیل گردیده است و علاوه بر بررسی درخواست های اعضای هیات علمی دانشگاه، به عنوان هیأت ممیزه معین مسئولیت رسیدگى به تقاضاهاى اعضاى هیأت علمى مؤسسه هاى آموزشی استان گلستان و سایر مواردی است که از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارجاع می شود.

وظایف و اختیارات هیات ممیزه به شرح زیر است:
1- رسیدگى و اظهارنظر در مورد درخواست متقاضى ارتقاى مرتبه علمى (از طریق ارزیابى کیفیت فعالیت هاى وى و احراز شایستگى براى ارتقاى مرتبه علمى از جمیع جهات(
2- بررسى سایر موارد ارجاعى براساس آیین نامه هاى مربوط    تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 تیر 1400 - 12:05