معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

فرم های فرصت مطالعاتی


فرم های فرصت مطالعاتی به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

صورتجلسه هزینه های مصرفی

فرم 1 تسویه حساب مالی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دوره دکتری در دانشگاه 

فرم 2 گزارش اختتام  فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دوره

فرم 108 گزارش اختتام تمدید فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت تحقیقاتی 

گردش کار فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری به میزبانی دانشگاهفرم های فرصت مطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به سایر دانشگاه ها و موسسات

كاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجويان دكتري متقاضي استفاده از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي در داخل و خارج از كشور

فرم 102 كاربرگ مشخصات دانشجو

فرم 103 تعهد استرداد ارز  ریال

فرم 104 شرایط پذیرش مقاله و تمدید مدت فرصت تحقیقاتی

فرم 105 فرایند اداری فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت 6 ماهه دانشگاه

فرم 106 طرح پیشنهادی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل خارج کشور

فرم 107 گزارش اختتام تمدید فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت تحقیقاتی 

فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقات

فرم مشخصات افراد متقاضي سفربه خارج از كشور

فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی 

كاربرگ تأييديه دلايل توجيهي استاد راهنما 

گردش کار فرصت داخل خارج دانشجویان دکتری دانشگاه

صورتجلسه مواد مصرفی 1400

فرم شماره 1- تسویه حساب مالی 1400

فرم شماره 2- گزارش اختتام فرصت 1400

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 02 مرداد 1400 - 14:56