معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

فرم های مقطع دکتری


عنوان PDF/jpg Word
برگ مشخصات بررسی صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان علمی آزمون دکتری تخصصی ص 1  
برگ مشخصات بررسی صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان علمی آزمون دکتری تخصصی ص 2  
تعهدنامه پژوهشی رساله  
دستورالعمل منبع نویسی طرح پیشنهادی، پایان نامه و رساله  
فرم 408 جدول زمان بندی تحصیل در مقطع دکتری  
فرم 410 درخواست مرخصی دکتری  
فرم 412 درخواست انصراف از تحصیل دکتری  
فرم 414 تعیین استاد راهنمای رساله دکتری  
فرم 416 درخواست مهمانی دانشجویان دکتری  
فرم 418 تصویب اولیه طرح پیشنهادی رساله دکتری  
فرم 420 طرح پیشنهادی رساله دکتری  
فرم 422 تعیین موضوع و استاد راهنمای دروس انفرادی دکتری  
فرم 424 ارزشیابی دروس انفرادی دکتری  
فرم 430.1 تقاضا و صورتجلسه آزمون جامع دکتري  
فرم 430.2 تقاضای برگزاری وتعیین نماینده در جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتري  
فرم 430.3 صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتري  
فرم 436 تقاضای اصلاح طرح پیشنهادی رساله دکتری  
فرم 438 تقاضای دفاع رساله دکتری  
فرم 440 تعیین زمان برگزاری دفاع از رساله دكتري  
فرم 442 ارزشیابی رساله دکتری  
فرم 444 صورتجلسه دفاع از رساله دکتری فارسی و انگلیسی  
فرم 446 اصلاح پس از دفاع رساله دکتری  
فرم 448 اطلاعات اساتید راهنما، مشاور داوران خارج از دانشگاه آزمون جامع، دفاع پیشنهادیه و رساله دکتری  
فرم 450 انجام رساله دکتری  
فرم 452 تحویل رساله دكتري  
فرم 454 تقاضای افزایش سنوات دکتری  
فرم 456 فرم تقاضای دعوت از اساتید خارج دانشگاه جهت شرکت در جلسات ارزیابی پیشنهادیه و رساله دکتری  
فرم 458 داوری رساله دکتری داوران خارج از دانشگاه  
فرم 462 چک لیست نماینده در دفاع رساله دکتری  
قالب نگارش رساله دکتری  


  تاریخ آخرین بروزرسانی : 26 تیر 1400 - 11:54